BULGARIAN   ENGLISH   GERMAN   ROMANIAN

Funded by the European Union

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Партньори по проекта

ttg Компанията „обучение в екип“ (ttg)
предоставя услуги в образованието за възрастни и социални дейности. Тя предлага професионално обучение, услуги за намиране на работа, езикови курсове и продължаващо обучение, както и консултиране, ориентиране и коучинг.
Услугите на компанията ползват търсещи работа, преждевременно напуснали училище, продължително безработни, мигранти, самотни родители, основатели на бизнес и много други.
ttg предлага различни мерки за подкрепа на хора, изложени на риск от социално изключване, като съчетава обучение с индивидуална подкрепа. Компанията има изградена широка регионална мрежа съвместно с други организации за подпомагане и работи в тясно сътрудничество с регионалните обществени служби по заетостта.
kultusministerium Министерството на образованието, младежта и спорта на провинция Баден-Вюртемберг (Германия)
отговаря за регионалната образователна система (на принципа на субсидиарността) с около 380 служители. Включва отдели, отговарящи за: системата на училищното образование, професионалната подготовка, основното образование, системата на частните училища, педагогическите семинари и обучението на учители, изпитните процедури, научно-изследователската дейност в образованието, разпространението на образователна информация, както и образователно ориентиране, консултации за професионално ориентиране, дистанционно обучение, междурегионални и международни културни въпроси, образование в ранна детска възраст и предучилищно образование, младежта и спорта. Отделът 55 „Продължаващо обучение/обучение през целия живот“ отговаря за всички дейности и инициативи, които подкрепят обучението през целия живот като продължаващо, доброволно и мотивирано търсене на знания по лични или професионални причини. Отделът е инициатор и модератор на уникална платформа в Германия – Алианс за учене през целия живот, с повече от 50 образователни асоциации и партньори в областта на продължаващото образование в провинция Баден-Вюртемберг.
aidrom Всецърковната асоциация на църквите от Румъния (AIDRom)
е създадена през 1991 г. в сътрудничество между Православната, Реформираната Калвинистка и Лютеранската църкви от Румъния. По-късно към инициативата се присъединяват Евангелската Презвитерианска и Арменската църкви. Експертизата на AIDRom е в подпомагане на духовното развитие на румънското общество и на хората в нужда. Понастоящем AIDRom има три регионални консултантски центъра в Румъния, предлагащи комплексна социална помощ на уязвими групи. Също така, в тясно сътрудничество с румънските държавни органи, AIDRom предоставя дом за жертви на трафик на хора и два приюта за настаняване на лица, търсещи убежище. Екипът на AIDRom се състои от над 30 щатни служители: мениджъри, социални работници, юридически съветници, психолози, учители и помощен персонал.
Окръжната агенция по заетостта – Галац (AJOFM Galati)
като обществена институция, предлага много услуги за търсещите работа и работодателите. Мисията на AJOFM е да предоставя качествени услуги с цел предпазване и защита на гражданите, за да се намалят и предотвратят социалните ефекти, обусловени от безработицата. AJOFM постига това чрез прилагане на активни мерки като: професионално ориентиране, консултиране, курсове за професионално обучение, съвети от Европейските служби по заетостта (EURES), трудови борси и мерки с цел стимулиране на заетостта и мобилността; субсидии за работодателите; социална защита на безработните и включване на услуги за пазара на труда; подготовка и изпълнение на проекти с европейски средства за различни категории в неравностойно положение и др.
amfss Многофункционалната филантропна асоциация Свети Спиридон – Галац (AMFSS)
е социална неправителствена организация с нестопанска цел, насърчаваща Християнската идея за взаимопомощ и предлагаща подпомагане и консултации на уязвимите членове на целевата група. AMFSS работи от 28.03.2014 и е наследник на Центъра за грижи за деца, открит през 2009 г. в енорията Св. Спиридон.
Дейността на AMFSS се съсредоточава в две направления. От една страна AMFSS осигурява социални услуги за деца, за да се предотврати отпадането им от училище, за да се осигури връщането им в училище и социализирането им, за да се организира свободното им време, както и самостоятелното и професионалното им развитие за придобиване на умения с цел да бъдат подготвени за продължаващо образование и за пазара на труда. От друга страна AMFSS осигурява социални услуги, посветени на родителите/възрастните, за да ги накара да осмислят колко са важни постоянното обучение и работа. Такова отношение осигурява здрава среда за цялото семейство. Този вид социална услуга е съставна част от работата на AMFSS, която непрекъснато се развива.
tor Териториална организация на научно-техническите специалисти – Русе (TOR)
е неправителствена организация, насърчаваща развитието на творческия потенциал, професионалните интереси и постижения на българските специалисти в областта на техниката и икономиката. ТО на НТС-Русе е наследник на Първото Техническо Дружество в България, създадено през 1885 г. и е член на Федерацията на научно-техническите съюзи в България. Организацията осъществява своята дейност в две основни области – научно-техническа и квалификационна, като през последните години е застъпена в по-голяма степен квалификационната.
Учебният център на ТО на НТС-Русе е с над 50-годишни традиции на пазара на квалификационните услуги за възрастни и е предпочитан партньор на бизнеса и други заинтересовани страни в региона. От 2008 г. организацията е лицензирана от Националната агенция за професионално образование и обучение като Център за професионално обучение по 40 професии и 74 специалности. Учебният център организира също и различни курсове за придобиване на правоспособност, краткосрочни обучения, съгласно нормативни разпоредби на българското законодателство, езикови курсове и обучения по ключови компетентности.
uni-ruse Русенски университет „Ангел Кънчев“ (URAK) Русенският университет „Ангел Кънчев“е автономно акредитирано висше училище, което празнува своята 70 годишнина през 2015 г. като първото висше училище, създадено извън столицата на България.
Структурата на Русенския университет включва осем факултета: Аграрно-индустриален, Машинно-технологичен, Електротехника, електроника и автоматика, Транспортен, Бизнес и мениджмънт, Природни науки и образование, Юридически, Обществено здраве и обществени грижи, както идва филиала – в гр. Силистра и гр. Разград. Някои от центровете, които функционират в университета, са: Българо-Румънски интеруниверситетски Европа център, Насърчаване на предприемачеството, Продължаващо обучение, Обучение на хора от третата възраст, Кариерно развитие, Дистанционно обучение, Трансфер на технологии.

 

Copyright 2016 Fair Guidance - Webdesign: Thomas Penka

Fotos (Fotolia): 84481074 - Portrait Of Mature Students ... © Monkey Business; 51119750 - Ueberblick © djama; 87452073 - Konzept Fragen, Kundendienst, Beratung © Jamrooferpix