BULGARIAN   ENGLISH   GERMAN   ROMANIAN

Funded by the European Union

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

За проекта

Menschen В изпълнение на проекта „За равен старт в професията“ (FairGuidance) седем организации от три различни страни обединяват своите компетенции за разработване на иновативни стратегии за ориентиране на уязвими групи хора. Целта на проекта е да интегрира нискоквалифицирани лица, мигранти, етнически малцинства, продължително безработни и други маргинализирани групи в образование, обучение и на пазара на труда.

За да се постигне по-добра интеграция на хора в неравностойно положение, са необходими високо квалифицирани професионалисти в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), които да са наясно с различните видове несъответствия и които да усещат и да са подготвени за предизвикателствата на равенството, разнообразието и включването. В много случаи предизвикателството на първо място се състои в достигане до хората в неравностойно положение и прилагане на адекватен подход от страна на консултанта към техните нужди и при конкретни обстоятелства.

Консорциумът по проекта ще разработи Наръчник за обучителен курс на обучители. Това обучение ще разшири знанията, уменията и компетенциите на професионалисти в областта на ПОО като съветници, обучители и консултанти, по отношение на насоченото в по-голяма степен към клиента (образователно) ориентиране и консултиране. По този начин обучителният курс на проекта „За равен старт в професията“ (FairGuidance) ще окаже влияние върху тяхното професионално развитие и квалификация. Хора от уязвими групи, търсещи съвет, ще могат да се възползват от индивидуализирани услуги за професионално ориентиране.

 

Copyright 2016 Fair Guidance - Webdesign: Thomas Penka

Fotos (Fotolia): 84481074 - Portrait Of Mature Students ... © Monkey Business; 51119750 - Ueberblick © djama; 87452073 - Konzept Fragen, Kundendienst, Beratung © Jamrooferpix